52903485987568650858.jpg
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 1912
  • نويسنده: infoboy
  • تاريخ: 8 آذر 1392
8 آذر 1392

+Netowk

دسته بندی: آموزشی

+Netowk

فن آوری اطلاعات عرصه نوینی را به منظور پیشرفت افراد و جوامع در دنیای امروز به روی همگان گشوده است. در این عرصه پهناور ، تبحر و تخصص عامل تمایز و موفقیت افراد در عرصه تکنولوژی اطلاعات می باشد و ملاک این تخصص در دست داشتن مدارک بین المللی IT همراه با کسب تجارب عملی است. از دانش شبکه می توان به عنوان یکی از مهمترین این تخصص ها و به طبع آن از مدارک مربوط به شبکه به عنوان مهمترین و رایج ترین مدارک بین المللی IT نام برد. بدیهیست آشنایی با مفاهیم اولیه شبکه نخستین گام در ورود به این زمینه تخصصی بوده و دانش اولیه فرد در زمینه Networking را پی ریزی می نماید. در این راستا شرکت CompTIA به عنوان یکی از معتبر ترین شرکت های ارائه کننده مدارک بین المللی IT ، مدرک +Network یا مدرک تکنسین شبکه را معرفی نموده و در طی آن به بررسی مفاهیم اولیه شبکه ، پروتکل ها از جمله TCP/IP، توپولوژیها، لایه ها و سایر موارد مهم در کار با شبکه پرداخته و افراد را جهت ورود به دوره های تخصصی تر شبکه از جمله دوره های مایکروسافت ، سیسکو ، لینوکس و امنیت شبکه آماده می سازد . لذا دوره +Network به عنوان پیشنیاز کلیه دوره های مربوط به شبکه و بهترین نقطه شروع این دوره ها می باشد.
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 1803
  • نويسنده: infoboy
  • تاريخ: 8 آذر 1392
8 آذر 1392

مدارک بین المللی

دسته بندی: آموزشی

مدارک بین المللی


امروزه با گسترش و توسعه رشته هاي مرتبط با کامپیوتر ، شبکه و برنامه نویسی و عدموجود رشته هاي دانشگاهی به روز و جامع در زمینه این علوم ، شرکت ها و سازمانهاي معتبر جهان خود را بر آن داشتند تا با ایجاد مدارك معتبر و بین المللی وبرگزاري دوره هاي آموزشی جامع و کاربردي ، اقدامی موثر و جدي در مسیر توسعه وتکامل این علوم و تربیت نیروي کارامد بردارند.

با توجه به این که مدارك علوم کامپیوتر و فن آوري اطلاعات مختص یک کشور خاصنمیباشد تمامی این مدارك بین المللی بوده و قابلیت ارائه در تمامی سازمان ها ومجامع رسمی را دارا میباشد . همچنین بسیاري از دانشگاه هاي معتبر و سازمان هايآموزشی دورههاي آموزشی فوق را جزو واحد هاي درسی خود قرار داده اند کهباعث افزایش اعتبار و همچنین توسعه این مدارك گشته است.

در حال حاضر بسیاري از سازمان هاي کاریابی و شرکت هاي استخدامی از مدارك بینالمللی کامپیوتر به عنوان مرجعی براي استخدام و کاریابی استفاده می نمایند

این مدارك در بسیاري از کشورها به عنوان مدارك مهندسی کامپیوتر شناخته شده

است و دارندگان این مدارك می توانند با طی مراحل قانونی مدارك خود را بامدارك دانشگاهی معادل نمایند که این عمل در واقع خود تاییدي بر اعتبار مدارك بینالمللی از سوي مراجع دانشگاهی میباشد.

شرکت هاي بزرگی همچون مایکروسافت ، سیسکو ، آدوبی ، کامپتیا و .... به عنوان

بزرگترین و معتبرترین شرکت هاي کامپیوتري جهان سالهاست به عنوان پشتیبانان اصلیمدارك بین المللی کامپیوتر و علوم مرتبط با آن در مسیر توسعه و گسترش این علومثابت قدم بوده اند و باعث ایجاد جایگاهی مطمئن براي دارندگان این مدارك شده اند.

گام بسیار مهمی در IT جمع آوري اطلاعات پایه در مورد هر یک از رشته ها یا مداركانتخاب نهایی شما بحساب می آید. در واقع این عامل میتواند نیاز وافر شما به مشاورهآموزشی را تا حدي کاهش دهد .